Wniosek złożony w naborze 02.05.00-IZ.00-26-320/20

Składanie wniosków w naborze 02.05.00-IZ.00-26-320/20 zostało zakończone 19 sierpnia 2020 roku o godzinie 15:00. Wniosek dostępny tylko do wglądu.

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Rodzaj projektu

Nadzwyczajny

Typ projektu

Inny

Pomoc publiczna

TAK

Powiązanie ze strategiami

COVID-19

Należy wpisać tytuł odzwierciedlający przedmiot projektu. Sugerowany tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla <nazwa Wnioskodawcy>.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w przedsiębiorstwie wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015.

Okres realizacji projektu od

2020-09-01

Okres realizacji projektu do

2020-11-30

Należy wprowadzić 26 cyfrowy numer rachunku bankowego Wnioskodawcy.

II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE

Należy wpisać nazwę przedsiębiorstwa zgodną z dokumentem rejestrowym. W przypadku spółki cywilnej oprócz nazwy spółki należy podać imiona i nazwiska wspólników.

Na dzień składania wniosku wnioskodawca, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oświadcza, że jest przedsiębiorcą *

Wyliczenie wielkości przedsiębiorstwa (status przedsiębiorstwa)

Przedsiębiorstwo samodzielne *

Liczba zatrudnionych osób za ostatni zamknięty rok obrachunkowy *

Należy zaznaczyć jedną opcję, zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. W przypadku przedsiębiorstw, pozostających w „układzie powiązań”, należy zsumować liczbę osób zatrudnionych we wszystkich przedsiębiorstwach.

Roczny obrót za ostatni zamknięty rok obrachunkowy wg kursu NBP *

Należy zaznaczyć jedną opcję, zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. W przypadku przedsiębiorstw, pozostających w „układzie powiązań”, należydodać dane finansowe wszystkich przedsiębiorstw.Kursy walut dostępne są na stronie www.nbp.pl

Całkowity bilans roczny za ostatni zamknięty rok obrachunkowy *

Pole wypełniane tylko w przypadku prowadzenia pełnej księgowości

Liczba zatrudnionych osób za przedostatni zamknięty rok obrachunkowy *

Roczny obrót za przedostatni zamknięty rok obrachunkowy *

W przypadku przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2019r. należy zaznaczyć opcję "Nie dotyczy"

Całkowity bilans roczny za przedostatni zamknięty rok obrachunkowy *

Pole wypełniane tylko w przypadku prowadzenia pełnej księgowości

Wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019r. w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 *

Wnioskodawca nie znajduje się lub nie znajdował się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 *

Wnioskodawca znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 *

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019r. *

Wnioskodawca na dzień 31 grudnia 2019r. posiadał i nadal posiada siedzibę / oddział / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz prowadzi działalność na terenie woj. świętokrzyskiego. *

Wnioskodawca deklaruje, iż prowadzi jako przeważającą (kod PKD zgodnie z odpowiednimi rejestrami) działalność gospodarczą wymienioną w Rozdziale 4 §5 ust. 1. pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozdziale 4 §8. ust. 1. pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. *

Kod PKD przeważającej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) *

Należy wpisać formę prawną Wnioskodawcy, np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna itp.

Forma własności *

Dokument rejestrowy Wnioskodawcy *

10-cyfrowy numer Krajowego Rejestru Sądowego.

10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej BEZ znaków łącznika.
Wartość używana do edycji i złożenia wniosku.

9- lub 14-cyfrowy numer identyfikacyjny Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Należy wskazać pełny numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przeważającej działalności Wnioskodawcy zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007r. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.). Podany kod PKD musi być ujawniony w dokumencie.

Możliwość odzyskania VAT *

Należy określić, czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT, częściowego odzyskania VAT lub czy nie ma takiej możliwości.

Adres siedziby wnioskodawcy zgodny z dokumentem rejestrowym

Kraj

Polska

Województwo

Świętokrzyskie

W przypadku spółki cywilnej należy podać miejsca zamieszkania Wspólników

Imię *

Nazwisko *

NIP wspólnika *

Kraj

Polska

Województwo

Powiat *

Gmina *

Miejscowość *

Ulica

Nr budynku *

Nr lokalu

Kod pocztowy *

Poczta *

Telefon *

Imię *

Nazwisko *

NIP wspólnika *

Kraj

Polska

Województwo

Powiat *

Gmina *

Miejscowość *

Ulica

Nr budynku *

Nr lokalu

Kod pocztowy *

Poczta *

Telefon *

III. WNIOSKODAWCA – ADRES KORESPONDENCYJNY

IV. OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH

Należy wpisać dane osoby, która będzie adresatem korespondencji roboczej dotyczącej projektu. Powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na temat projektu, zarówno w kwestiach związanych z samym wnioskiem, jak i późniejszą realizacją projektu.

11-cyfrowy numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
Wartość używana do edycji i złożenia wniosku.

V. OSOBA UPOWAŻNIONA DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

Należy wpisać dane osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym. Dopuszcza się sytuację, gdy Wnioskodawca upoważnia notarialnie inną osobę do reprezentowania Wnioskodawcy. Dokument taki należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku, gry Wnioskodawcę reprezentuje więcej niż jedna osoba, należy powielić wiersze.

Imię *

Nazwisko *

Numer telefonu komórkowego *

PESEL *

Adres zamieszkania *

Imię *

Nazwisko *

Numer telefonu komórkowego *

PESEL *

Adres zamieszkania *

VI. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

VII. UZASADNIENIE WNIOSKU O WSPARCIE

Wnioskodawca odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych dwóch kolejnych miesięcy w 2020r. począwszy od 1 marca 2020r. do czerwca 2020r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego spadeklub w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019r. w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19 *

Spadek obrotów w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19– należy wybrać jedną z form liczenia spadku obrotów *

Wartość obrotów w danym miesiącu

% spadek obrotów

Wartość obrotów w pierwszym miesiącu spadków obrotów

% spadek obrotów w pierwszym miesiącu spadków obrotów. Wartość wyliczana automatycznie.

Wartość obrotów w drugim miesiącu spadku obrotów

% spadek obrotów w drugim miesiącu spadku obrotów. Wartość wyliczana automatycznie.

Wartość obrotów w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc, w którym odnotowano spadek obrotów.

Wartość obrotów w danym miesiącu

% spadek obrotów

Wartość obrotów w pierwszym miesiącu 2020 roku

% spadek obrotów w pierwszym miesiącu 2020 roku. Wartość wyliczana automatycznie.

Wartość obrotów w analogicznym miesiącu 2019 roku

Wartość obrotów w kolejnym miesiącu 2020 roku

% spadek obrotów w kolejnym miesiącu 2020 roku. Wartość wyliczana automatycznie.

Wartość obrotów w analogicznym miesiącu 2019 roku

Należy wskazać dokumenty, na podstawie których przedstawiono dane dot. spadku obrotów.

Maksymalnie 2000 znaków.

VIII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

Informacje dotyczące ryczałtu

Rodzaj ryczałtu

Stawka jednostkowa

Nazwa ryczałtu

FTE_1

Wysokość stawki

7 845,11 PLN

Należy podać liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na dzień 1 lipca 2020r. w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zastosować zaokrąglania do pełnych etatów w dół np. jeśli Wnioskodawca posiada 7,8 etatów to we wniosku należy wskazać 7 etatów. W przypadku samozatrudnionych należy wpisać wartość 1.

Liczba stawek (miesięcy)

3 miesiące

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Zadanie

Nazwa zadania

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/podmiot działania

Zadanie 1

Utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa

Finansowanie kapitału obrotowego w celu utrzymania działalności przedsiębiorstwa

Kategoria kosztów

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie / wkład UE

%dofinansowania

COVID-19

100%

Pola uzupełnią się automatycznie po wybraniu liczby zatrudnionych osób.

w tym koszty pośrednie

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym koszty bezpośrednie

100%

Pola uzupełnią się automatycznie po wybraniu liczby zatrudnionych osób.

IX. WSKAŹNIKI

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)

przedsiębiorstwa

1

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)

przedsiębiorstwa

1

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 (WLWK 1057)

przedsiębiorstwa

1

Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje), finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (przedsiębiorstwa) (CV22)

przedsiębiorstwa

1

PLN

Pole uzupełni się automatycznie po wybraniu liczby zatrudnionych osób.

Wskaźniki rezultatu

miesiące

Należy zadeklarować minimalną liczbę miesięcy utrzymania działalności gospodarczej zgodnie z zapisami "Wezwania w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów".

X. OŚWIADCZENIA